CALL 1-888-995-HOPE (4673)
September 18, 2018 You are here : Vietnamese

Trả Tiền để được Giúp Đỡ?

Nếu quý vị gặp khó khăn trả tiền nợ nhà, nếu có thể quý vị muốn điều chỉnh nợ. Quý vị có nên trả tiền để được giúp đỡ? Chắc là không. Nhiều chủ nhà (homeowner) đã trả tiền cho các công ty để được giúp đỡ, TRƯỚC khi ngân hàng cho vay chấp thuận cho họ điều chỉnh nợ. Điều đó có thể bất hợp pháp. Hầu hết là bị lường gạt. Hãy xem những thứ gì nên làm và không nên làm, để quý vị có thể tránh khỏi bị lường gạt.

사기 징조를 알아두십시오.
 

Cách Nào Nhận Ra Những Vụ Lường Gạt

Ở đây có sáu lá cờ đỏ, cho thấy quý vị có thể gặp phải một kẻ lường gạt điều chỉnh nợ:
 
 

Cách Nào Nhận Ra Những Vụ Lường Gạt

Những Kiểu Lường Gạt Thường Thấy

Các kiểu lường gạt điều chỉnh nợ đang thay đổi mỗi ngày. Hãy đọc các mô tả về một số kiểu lường gạt thường thấy để tránh né.

Những Kiểu Lường Gạt Thường Thấy

Báo Cáo một Vụ Lường Gạt

Chống đối và ngăn chận những vụ lường gạt điều chỉnh nợ.
 
 

Báo Cáo một Vụ Lường Gạt